خطرات تنگی دریچه میترال قلب

روزنه هوا اساسی گونه های متفاوتی میباشد و نمی توان به جهت همگی سیستمها و در تمامی گوشه و کنار ها از روزنه های یکسانی استفاده نمود. کارگزاشتن همین دریچه ها بوسیله ساخت کنندگان آموزش دیتا می شود و غالبا کلیدی شکاف هایی بر بر روی دریچه ها میباشند که حساس پیچ به دیوار یا کانال متصل می شوند. طول دیوار بلند باشد و روزنه روی آن قرار بگیرد می بایست به طرز ای تنظیم شود و اساسی مدل پره هایی باشد که حساس سرعت بیشتری هوا به باطن گوشه و کنار وارد شود در مکان های عمومی از همین دریچه محل ورود هوا عمده استعمال می شود نظیر مساجد یا تالار های ورزشی با ارتفاع های دوچندان به همین روزنه هوا نیاز دارد. دریچه رجوع و برگشت برای ورود هوای تمیز به باطن دستگاه میباشد و حیاتی دو جور چهار گوش و دایره ای می باشد. دریچه هوا ی آهنی پره Z را دارای رنگ کوره ای پوشش می دهند. دیافراگم تبارک (یک دهانه باز) نور زیادی را عبور می دهد و در نتیجه عکس روشن تری ساخت می شود. آنگاه وقتی که بالن به دهانه دریچه آئورت میرسد، آن را باد میکنند تا متورم شده و لبههای روزنه آئورت را از نیز انقطاع کند. برای مثال در صورتی که از دریچه، انتظار جریان هوا به جلو را داشته باشید اما روزنه مسیر رجوع و برگشت هوا را ایجاد نماید و یا این که مسیر جریان هوا به روش ای نباشد که در محفظه نیاز هست به عنوان مثال انتقال هوا در طول گزینه نیاز باشد البته روزنه ای کارگزاری گردد که هوا را به سمت تحت می فرستد. وقتی که روزنه بر بر روی سیستم هوا رسانی کارگزاشتن می گردد ممکن است به شکلی باشد که دریچه های اسلوت ایجاد صدا کند. اهمیت مراجعه به محصولات سایت تیم صنعتی تهویه نظری قابلیت مشاهده، مطالعه و مقایسه قطعات مختلف سیستم هوارسانی و کانالسازی را خواهید داشت. برای اندازه گیری و محاسبه هوای گزینه نیاز در ساختمان بایستی گوشه و کنار را در حیث گرفت و کلیدی دقت به بعدها محیط و فعالیتی که در آن انجام می شود مقدار تهویه را نظارت می نمایند و تعداد روزنه هایی که برای سیستم های هوارسانی گزینه نیاز میباشد مشخص و معلوم می نمایند. بعضی مکان ها ی مضاعف به هم ریخته که رفت و آمد هست صدای روزنه چندان مشخص نمیباشد البته به جهت مکان هایی مانند بیمارستان ها یا این که اتاق های مطالعه دریچه هایی که اهمیت صدا باشند بی تردید موجب اذیت و سلب وقار خواهند شد.