رنگریز حسن، خیراندیش مهدی، لطیفی جلیسه سلیمه

رنگریز حسن، خیراندیش مهدی، لطیفی جلیسه دکتر خیراندیش شماره تلفن سلیمه. رنگریز، ح.، خیراندیش، م.، لطیفی جلیسه، س.، 1397. باز‌نگری موانع اجرای خط مشی های عمومی در سازمان های دولتی دارای استعمال از روش فراترکیب. تاثیر کامپوزیت سازی سطحی لیزری اهمیت ذرات کاربید تیتانیم بر اخلاق و رفتار تریبولوژیکی فولاد ابزار گرمکار H13. اثر گذاری متغیرهای مراحل لیزر پالسی در ایجاد کامپوزیت سطحی H13-TiC. کاظمی، م.، خیراندیش، ش.، ثقفیان، ح.، دادو، ع.، 1397. اثر گذاری متغیرهای مراحل لیزر پالسی در تولید کامپوزیت سطحی H13-TiC. خیراندیش، ع.، و عبدلی، ب.، و نمازی زاده، م. رایگانی، ب.، خیراندیش، ز.، کرمانی، ف.، محمدی میاب، م.، ترابی نیا، ع.، 1395. شناسایی کانونهای بالفعل ایجاد گرد و غبار اهمیت استعمال از دیتا های سنجش از به دور و شبیه سازی جریان هوا مطالعه موردی: استان البرز. خیراندیش، ع.، کبگانی، ح.، 1397. ابعاد نفتی بحران سوئز و پیامدهای آن بر صنعت نفت خلیج فارس. کاظمی، م.، و خیراندیش، ش.، و ثقفیان، ح.، و دادو، ع. خیراندیش، م.، اسدالهی، م.، جیحانی پور، ا.، کریمی، ک.، ریسمانی یزدی، ح.، 1392. مطالعه و بررسی تولید بوتانل بوسیله باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکام. 1392). مطالعه و تحلیل ساخت بوتانل به وسیله باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکام. باز‌نگری تاثیرعصاره ی گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare) بر تغییرات مورفولوژیک و هیستوپاتولوژیک بافت تخمدان رت آن گاه از تجویز طولانی مدت مس. خیراندیش، ز.، آب شناس، ج.، سخایی، ا.، عزیزی، ش.، آقاعباسی، ش.، 1397. باز‌نگری تاثیرعصاره ی گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare) بر تغییرات مورفولوژیک و هیستوپاتولوژیک بافت تخمدان رت بعد از تجویز طولانی مدت مس. باز‌نگری موانع اجرای خط مشی های عمومی در سازمان های دولتی مهم به کارگیری از شیوه فراترکیب. خلط بلغم در واقعیت خون خامی میباشد که دارای پخته شدن در تن (با تغذیه و فعالیت بدنی مناسب) به خون تبدیل می شود. این قرص گیاهی به عنوان قوی ترین قرص بلغم زدا در طب سنتی شناخته می شود و بلغم بیشتر را به سرعت از تن بویژه معده و دستگاه گوارش دفع می کند.